Minnesanteckningar m1

Minnesanteckningar m1,

(vilket skall utläsas; måndagsgruppen, första träffen.)


Flera av deltagarna har varit med tidigare i olika grupper, några helt nya. Efter presentationsrundan kunde man konstatera att vi är en grupp med ganska olika bakgrund yrkesmässigt – men alla med önskemålet att föra djupare samtal kring samhälls- och livsfrågor.

 

Var och en gav uttryck för olika ämnen som man ville ha upp på bordet;

flyktingsituationen, vi- och dom tänkande, tankefigurer som vi alla bär med oss, vad är rättvisa, vilket samhälle har vi att se fram emot om så där en 20 år, Lena Anderssons sätt att komma till pudelns kärna, gör vi rätt som låter Sverigedemokraterna kunna rida på martyrstämpeln, vad är det som leder till att somliga nästan jämt har tur och andra nästan jämt otur.

Ämnenas diversitet var tydlig.


Själv hade jag för kvällen förberett mig på ämnet degrowth (sv nerväxt) och spelade upp några korta avsnitt från senaste radioprogrammet Filosofiska rummet som handlade om att vi idag fäster oerhört mycket större vikt vid att ha än att vara. En kritik mot konsumtionssamhället och behovet av ständig tillväxt. Några synpunkter som kom fram:


tillväxt i form av överutnyttjande av ändliga resurser eller som leder till miljöförstörelse och exploatering är av ondo

tillväxt i form av forskning och teknikutveckling är av godo

om vi har det bra på den komsumtionsnivå vi lever med idag, vad är det då för vits med att vi ständigt måste ha mer och öka takten

inte blir vi väl lyckligare med alla leksaker (för barn och vuxna) runt omkring oss

ett gott liv kräver ett annat fokus än tillväxt – som t ex social- och ekologisk hållbarhet och ett jämlikare samhälle

det är kanske smartare att fästa våra blickar på det goda livets innehåll i stället för att klanka och kritisera nuvarande paradigm med huvudfokus på tillväxt

det är väl upp till var och en att välja sitt fokus och sina prioriteringar i livet

vi är styrda av våra system och tankemönster runt omkring oss så valet är väldigt begränsat

när tvånget från lönearbete och materiella krav blir så stort att det hämmar våra livsdrömmar måste det vara något systemfel

för att vi ska ändra vårt tänkande måste vi och samhället ha genomgått ett kaos

kanske vi måste förbereda oss på det individuella planet för en samhällelig kaos

vi kan inte ha samma betraktelsesätt när det gäller konsumtion och materiell standard för alla. För många människor i fattigare länder är en förbättrad materiell standard en grundförutsättning för ett gott liv

vad beror olikheterna mellan nord- och sydeuropeer på. Tankemönster!? 

det behöver inte vara det ekonomiska systemets ”fel” med allt elände som följer i dess spår. Det kan handla om etik, moral och korruption i stället

Vi snuddade faktiskt också vid filosofen Kants kategoriska imperativ: lev ditt liv på ett sätt att det skulle kunna upphöjas till allmän lag (rätta mig om jag uttrycker det fel)


Många synpunkter blev det – ibland med lite onödig argumentation. Samtidigt ska vi inte vara rädda för att vara tydliga när vi uttrycker vår mening


Vi ses om fjorton dagar! Hör av er till mig om ni vill förtydliga era ämnesförslag.