Andra träffen grupp 2

Minnesanteckningar, andra träffen i grupp 2,  2016-01-18


Dagordningen inför andra träffen utgick dels från en allmän frågeställning, vad karaktäriserar ett filosofiskt samtal, dels från ett önskemål som kom upp i första träffen att diskutera värderingar. Mer specifikt uttryckt:

De senaste 40 åren har de rådande värderingarna i vårt samhället ändrats avsevärt. Vilka samhällsförändringar ligger bakom? Bra eller dåligt?


Vi använde oss av Kiplings ödmjuka tjänare. Efter några minuters egna reflektioner och redovisning så godkände deltagarna min (förberedda) sammanfattning av vad som är karaktäristiskt för ett filosofiskt angreppssätt:


What: Grundläggande frågor om människa, miljö och samhälle och meningen med allting. (Etik, moral och förståelse av olika värderingar poängterades).


Why: För att få självkännedom och självinsikt. För att få en ökad förståelse.


When: Vid tillfällen då man söker svar på frågor som sträcker sig längre än det vardagliga. (Vi lever i en brytningstid då mycket ställs på sin spets) 


How: Kunskap. Insikt. Förståelse. Frågeställning eller problembeskrivning som man är överens om. Reflektion. Prövande av argument och förklaringar. Kritiskt tänkande. Logik. Konsekvensanalys


Where: Varsomhelst där ett samtal kan föras utan stress och där det finns plats för tystnad och reflektion.


Who: Samtal kräver minst två personer. Det viktigaste är att personerna som samtalar visar respekt och är lyhörda.


Frågeställningen om värderingar fick vi avgränsa avsevärt. Två aspekter hann vi med. 1) Synen på barn och barnens plats.

Barn blir sedda/uppmärksammade på ett mer påtagligt sätt idag än tidigare. Det leder till frimodigare barn, men också krävande barn som eftersträvar omedelbar tillfredställelse.

Barn skyddas och curlas. Ett överdrivet skydd kan leda till alltför tunn hud.

Vi konstaterade också en del märkliga fenomen som lättkränkthet, nakenhetstabu och sex-fukusering.

2) Gruppgemenskap, i t ex folkrörelserna, scouterna etc har övergått till individuell fokusering. Å andra sidan finns idag stora gruppgemenskaper, men det har tagit andra, mer organiserade former: intresse kring musik, idrott, spel (på internet t ex) mm.


Flera andra områden som gäller förändringar av värderingar nämndes som vi får återkomma till vid kommande tillfällen: hållbar utveckling, kapitalism/konsumism, globalisering, vetenskapliga framsteg, religion, välfärdsamhälle, auktoritetstro/respekt, inställning till främlingar (vi/dom), moraliska värderingar (rätt/fel). Säkert är några viktiga om råden glömda.


Följande träffar äger rum på biblioteket kl 17.45 – 19.45; 29/2, 7/3 och 21/3. Vi siktar på att den 7/3 blir en träff med Lennart Jönsson, psykoterapeut, och med temat filosofi och terapi. Antagligen också tillsammans med grupp 1.