Minnesanteckningar_vt17m2

Minnesanteckningar_vt17m2


Yuval Hararis bok Sapiens och kapitlet om ”Den kapitalistiska läran” låg till grund för kvällens samtal. Jag ställde två frågor:


1) Lärde du dig något nytt eller något som du inte tänkt på tidigare

2) Vad är din grundinställning till ett kapitalistiskt system?


Vi var förvånansvärt överens; några av lärdomarna som vi delade


betydelsen av tillit och förtroende för kapital; vi tar för givet att pengar har ett värde även på längre sikt och att pengar vi lånar ut får vi tillbaka

att tron på framtiden gör att det finns pengar till bra investeringar, även om pengarna inte existerar i verkligheten

att kapitalism är ett i grunden bra system som varit framgångsrikt och skapat tillväxt, men det måste tyglas och regleras (men hur mäter man egentligen tillväxt på ett korrekt sätt)

att det kapitalistiska systemet har blivit så komplicerat så att vi tappat överblicken

den tro som många av oss har idag att det är kapitalismen som reglerar världen genom de globala företagen var faktiskt minst lika sann på 1600- och 1700-talen när t ex nederländernas finansvärld brottade ner den spanska monarkin och de ostindiska kompanierna hade egna arméer. Äktenskapet mellan nationalstaten och kapitalismen kom senare.


Vår grundinställning till kapitalismen varierade mellan ”positiv grundinställning” till ”viss tveksamhet”. Det ligger något av en evolutionär logik bakom ett kapitalistiskt system att den skickligaste lyckas bäst. Mångfalden av kapitalistiska försök leder till att det ”bästa” vinner.

Den kapitalist som investerar sin pengar i nya projekt bidrar också till att sprida välståndet till fler.


Tveksamheterna kan uttryckas så här:

Kapitalism förutsätter tillväxt. Den driver på en önskan om mer och mer och mer. Men hur länge kan tillväxten fortgå? Någonstans, någongång tar resurserna slut, för resurserna är inte oändliga.


När vi kom in på räntepolitik och minusränta måste vi erkänna vår okunnighet. När det gällde penningpolitikens dogm att inflationen skall ligga på 2% hade vi tankar om att den hade till syfte en omfördelning (som är möjlig att göra om alla får lite mer pengar i plånboken, med viss variation). Den andra tanken var att en ekonomi som växer med en lagom stor procent är sund.


Oavsett ekonomiskt system är det andra förutsättningar som avgör systemets framgång eller misslyckande. Jag hade tagit fram ett dokument där jag försökte klargöra förutsättningarna för en kapitalism som gynnar den enskilda människan, mänskligheten och naturen - och dess motsats, en kapitalism som ödelägger och förstör. Jag vet inte om någon blev klokare på detta dokument, men du kan ju själv fundera på det. Och läsa det här...

(14 dagar senare diskuterade vi frågan vidare om Kapitalismens mekanismer. Resultatet kan du läsa här...)


Vi ses nästa gång om 14 dagar, 27 februari. Då kommer samtalet att utgå från kapitlet ”Upptäckten av okunnigheten”, sid 243-268.